Hari Besar Agama Konghucu (Religious Holiday)

kong-zi-2 

 

 

1 bulan I (Zheng Yue) – Tahun Baru Kongzili/Yinli/Xin Zheng

4 bulan I – Menyambut turunya malaikat dapur (Chao Chun).
8/9 bulan I – Jing Tian Gong (Sembahyang Besar kepada Tuhan YME)
15 bulan I – Shang Yuan/Yuan Xiao atau Cap Go Me
18 bulan II (Erl Yue) – Hari Wafat Nabi Kongzi (Zhi Sheng Ji Zhen)
5 April – Hari Sadranan (Qing Ming)
5 bulan V (Wu Yue) – Duan Yang/Duan Wu/Bai Chun

29 bulan VII – Sembahyang Arwah Umum.
15 bulan VII (Ji Yue) – Jing He Ping/Jing Hao Peng
15 bulan VIII (Ba Yue) – Zhong Qiu (Sembahyang Purnama Raya)
27 bulan VIII (Ba Yue) – Zhi Sheng Dan (Hari Lahir Nabi Kongzi)
15 bulan X – Xia Yuan.

22 Desember – Dong Zhi (Hari Genta Rohani)
24 bulan XII (Shi Erl Yue) – Hari Persaudaraan & Naiknya malaikat dapur (Chao Chun).

 

 

 

~ by MATAKIN on 26 February 2009.

 
%d bloggers like this: